Jiguang Wang

Jiguang Wang (王吉光)

Principal Investigator

PhD in Applied Mathematics

AMSS, CAS

Quanhua Mu

Quanhua Mu (母全華)

Research Assistant Professor

PhD in Bioengineering

HKUST

Yumeng Group

Rickie Leung (梁煒華)

Laboratory Manager

B.S. in Biochemistry

HKUST

Yumeng Group

Yumeng Guo (郭雨萌)

Postdoc

PhD in EE & CS

Tongji University & HK PolyU

haixia

Haixia Shang (尚海霞)

Postdoc

PhD in BME

Shandong University

Yoonhee Nam

Ruichao Chai (柴睿超)

Postdoc

PhD in Neuroscience

Peking University

Yoonhee Nam

Hui Wang (王輝)

Postdoc

PhD in Computer Science and Technology

CAS

Yoonhee Nam

Zheng Zhao (趙征)

Postdoc

PhD in Biomedical Engineering

Harbin Medical University

Zhihan Zhu

Zhihan Zhu (朱志翰)

Research Assistant

B.S. in Biotechnology

SCUT

Jooran_Lee

Jooran Lee

Research Assistant

B.E. in Bioengineering

HKUST

Dong Song

Dong Song (宋東)

PhD Student

HKPFS Awardee

M.S. in Bioinformatics

Shanghai Jiao Tong University

“Yingxi

Yingxi Yang (楊影茜)

PhD Student

Red Bird Awardee

M.S. in Statistics

University of Science and Technology Beijing

Zongchao Mo

Zongchao Mo (莫宗超)

PhD Student

M.S in Biochemistry and Molecular Biology

SCUT

Jiabao Li

Jiabao Li (李佳寶)

PhD Student

HKPFS Awardee

MPhil in Life Science

HKUST

Xiaomeng Zhang

Xiaomeng Zhang (張曉萌)

PhD Student

M.P.H. in Biostatistics

Yale University

Jihong Tang

Jihong Tang (唐吉宏)

PhD Student

HKPFS Awardee

B.S. in Biology

Nanjing University

Yoonhee Nam

Mengli Yan (閆夢麗)

PhD Student

M.S. in Pathology and Pathophysiology

Peking Union Medical College Hospital

ruochen

Ruochen Ma (馬若晨)

MPhil Student

B.S. in Biological Sciences

City University of Hong Kong

yuyan

Yuyan Ruan (阮鈺燕)

PhD Student (Joint with Dr. Hao Chen)

Red Bird Awardee

B.E. in Computer and Data Engineering

City University of Hong Kong

zhihuang

Zhi Huang (黄智)

PhD Student

Red Bird Awardee

B.S. in Mathematics

China university of Petroleum(Beijing)

Alumni